Αρχική » Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr) σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω Η/Υ. Πριν χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ιστότοπο καλείστε να μελετήσετε, να κατανοήσετε τους όρους που διέπουν τη χρήση του, να τους αποδεχτείτε και να συναινέσετε στην εφαρμογή τους.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr) δημιουργήθηκε από την Γ. Κυριαζίδου και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με τις διατάξεις «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (Ν. 2121/1993, 4212/2013, 4481/2017 και τις τροποποιήσεις αυτών, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα).

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως Διαδικτυακός Ιστότοπος ορίζεται η ιστοσελίδα με την επωνυμία Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr).

Ως Επισκέπτης ορίζεστε εσείς που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο.

Ως Χρήστης – Μέλος ορίζεστε εσείς που επικοινωνείτε με το διαδικτυακό ιστότοπο μέσω της φόρμας επικοινωνίας (κοστολόγησης υπηρεσίας).

Ως Χρήστης – Συνεργάτης ορίζεστε εσείς που κάνετε αίτηση στο διαδικτυακό ιστότοπο προκειμένου να εγγραφείτε στο μητρώο συνεργατών μας.

Ως Όροι Χρήσης ορίζονται οι όροι που ακολουθούν:

ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι ρυθμίζουν τη χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου από εσάς.

Εφόσον επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό ιστότοπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης, οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό ιστότοπο.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Διαδικτυακός Ιστότοπος έχει δικαίωμα να αναθεωρεί τους όρους χρήσης όποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αναθεώρηση έχει ισχύ από την ανάρτηση της στο διαδικτυακό ιστότοπο.

Τόσο ο Επισκέπτης όσο και ο Χρήστης – Μέλος – Συνεργάτης οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες αναθεωρήσεις των όρων χρήσης σε κάθε είσοδό τους. Εφόσον εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μετά την ανάρτηση των νέων όρων (θα προκύπτει ρητά η ημερομηνία τροποποίησης αυτών), συνεπάγεται ότι αποδέχονται τις τροποποιήσεις και κατ’επέκταση ότι δεσμεύονται πλήρως από αυτούς.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενόμενη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους στο διαδικτυακό ιστότοπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με κάποιον από τους όρους ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος/ συνεργάτης οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του στο διαδικτυακό ιστότοπο.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ        

Μέσω του Δικτυακού Ιστότοπου Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr) έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

  1. Ιδιαίτερα μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω Η/Υ
  2. Υποστήριξη κατά τη συγγραφή φοιτητικών, πτυχιακών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και Στατιστικές Αναλύσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ – ΧΡΗΣΤΗ-ΜΕΛΟΥΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ως Επισκέπτης – Χρήστης – Μέλος – Συνεργάτης έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό ιστότοπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τις επιταγές του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, και των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό ιστότοπο και πάντα ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό ιστότοπο με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας λογισμικό και είστε εσείς υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό.

Έχετε την υποχρέωση να μην προβείτε σε οιανδήποτε ενέργεια έχει ως στόχο να βλάψει το διαδικτυακό ιστότοπο όπως επίσης και να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια πάρανομη, καταχρηστική και αθέμιτη εις βάρος του διαδικτυακού ιστότοπου.

Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο διαδικτυακός ιστότοπος από πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των όρων χρήσης καθώς και της κείμενης νομοθεσίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

Η συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας – Κοστολόγησης Υπηρεσίας που υπάρχει στον διαδικτυακό ιστότοπο αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής κάποιας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Κατά την υποβολή της Φόρμας οφείλετε να δηλώνετε τα αληθινά σας στοιχεία. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών των στοιχείων οφείλετε να ενημερώνετε έγκαιρα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr) παρέχεται η δυνατότητα στον Επισκέπτη να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό προκειμένου να ενημερώνεται απευθείας για τις νέες υπηρεσίες αλλά και για να έχει τη δυνατότητα να κάνει αίτηση προκειμένου να ενταχθεί στο μητρώο συνεργατών. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης με τη συμπλήρωση προσωπικών σας στοιχείων τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή και για τα οποία είναι υπεύθυνος ο χρήστης. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί αναληθής ή ανακριβής δήλωση στοιχείων η εγγραφή ακυρώνεται και σε περίπτωση παραπλάνησης του διαδικτυακού ιστότοπου, μπορεί να αξιώσει αποζημίωση και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης κ.ά.

Ηλεκτρονική αίτηση για εγγραφή στο διαδικτυακό μας ιστότοπο μπορούν να κάνουν μόνο ενήλικα άτομα, που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εφόσον ο αιτών επισκέπτης πληροί τα απαραίτητα προσόντα ο διαδικτυακός ιστότοπος θα επιβεβαιώνει την εγγραφή στο μητρώο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.  Ο χρήστης- συνεργάτης πλέον μετά την καταχώριση του στο μητρώο θα αποκτά έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο και δεν πρέπει να γνωστοποιεί σε κάποιον τρίτο. Ο κάθε χρήστης – συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή χρήση του λογαριασμού του και των κωδικών πρόσβασης που έχει δηλώσει προκειμένου να εισέρχεται σε αυτόν.

Ο Διαδικτυακός μας Ιστότοπος δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη βάσει των όρων χρήσης αλλά και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Χρήστης – Συνεργάτης δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που θα του παρασχεθούν από τον διαδικτυακό ιστότοπο βάσει των όρων χρήσης αλλά και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κάθε χρήστης- συνεργάτης μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό του, εφόσον το επιθυμεί και να ζητήσει με αίτημα του προς το διαδικτυακό μας ιστότοπο να διαγραφούν τα προσωπικά του στοιχεία.

Ο κάθε χρήστης – συνεργάτης οφείλει να σέβεται τους παρόντες όρους χρήσης και τη λειτουργία του διαδικτυακού ιστότοπου και να παρέχει τις υπηρεσίες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα συναλλακτικά και τα χρηστά ήθη αλλά και τη κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Μέλος – Χρήστης αφού συμπληρώσει τη Φόρμα Κοστολόγησης Υπηρεσίας  με τα απαραίτητα στοιχεία, οφείλει να αναφέρει το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας για την οποία  ενδιαφέρεται.

Το κόστος της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας θα καθορίζεται με βάση το είδος της υπηρεσίας, τη διάρκεια και την έκταση αυτής και τυχόν άλλες ιδιαιτερότητες εφόσον υπάρχουν και πάντα αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του μέλους και του υπεύθυνου της παρεχόμενης υπηρεσίας προκειμένου να καθορισθεί με ακρίβεια και σαφήνεια η παρεχόμενη υπηρεσία. Εφόσον υπάρξει συμφωνία θα σας σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία θα αναφέρει το κόστος αυτής και τον χρόνο παράδοσης.

Η πληρωμή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ιδιοκτήτριας του διαδικτυακού ιστότοπου, που θα γνωστοποιείται στο μέλος – χρήστη. Με την καταβολή του συνολικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για την παρεχόμενη υπηρεσία, θα αποστέλλεται ταχυδρομικά νόμιμη απόδειξη στο μέλος. Με την οριστικοποίηση της παραγγελίας της παρεχόμενης υπηρεσίας το μέλος οφείλει να καταβάλλει μια προκαταβολή προκειμένου οι συνεργάτες του διαδικτυακού ιστότοπου να αρχίσουν τις ενέργειες για την παροχή του έργου που έχει συμφωνηθεί. Με το πέρας το έργου το μέλος οφείλει να έχει εξοφλήσει το κόστος που έχει συμφωνηθεί για την παρεχόμενη υπηρεσία. Με την έναρξη εκ μέρους των συνεργατών του διαδικτυακού ιστότοπου ενεργειών για την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας που επιθυμείτε η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Η ανάθεση έργου στον διαδικτυακό ιστότοπο αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Συνεπώς, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη σύμβαση ανάθεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, δηλαδή από την ημερομηνία αποστολής εκ μέρους σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της παραγγελίας της παρεχόμενης υπηρεσίας  και την κατάθεση της προκαταβολής στον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό. Κατά το διάστημα της 14ήμερης περιόδου υπαναχώρησης δεν θα ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου, εκτός εάν μας παρέχετε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας γι’ αυτό, με τη ρητή εκ μέρους σας αναγνώριση ότι θα απωλέσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης – συνεργάτης αφού εγγραφεί στο μητρώο συνεργατών του διαδικτυακού ιστότοπου θα έχει δικαίωμα να κάνει προσφορά προκειμένου να του ανατεθεί η εκτέλεση κάποιας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος αφού κρίνει με βάση το είδος της υπηρεσίας, τη διάρκεια και την έκταση αυτής και τυχόν άλλες ιδιαιτερότητες εφόσον υπάρχουν και πάντα αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του χρήστη – συνεργάτη και του διαχειριστή προκειμένου να καθορισθεί με ακρίβεια και σαφήνεια η παρεχόμενη υπηρεσία και το κόστος αυτής καθώς και η χρονική διάρκεια παροχής, θα του αναθέτει την εκτέλεσή της. Ο χρήστης- συνεργάτης οφείλει να εκτελεί την υπηρεσία που αναλαμβάνει μέσα στα χρονικά όρια που του ορίστηκαν, σύμφωνα με τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη. Επίσης ο χρήστης – συνεργάτης οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και όχι αντίθετα με τους όρους χρήσης και την πολιτική του διαδικτυακού ιστότοπου.

Η πληρωμή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Με την καταβολή του συνολικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για την παρεχόμενη υπηρεσία, θα αποστέλλεται ταχυδρομικά νόμιμη απόδειξη στο διαχειριστή.

Η ανάθεση έργου στον διαδικτυακό ιστότοπο αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994

             ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ Η/Υ

Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα και πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης του ενδιαφερομένου χρήστη με τον υπεύθυνο του διαδικτυακού ιστότοπου που ορίζεται μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της Φόρμας Κοστολόγησης Υπηρεσίας. Οι ημέρες, οι ώρες και το κόστος του μαθήματος συμφωνείται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 60 λεπτά. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το κόστος από το χρήστη τα μαθήματα δεν διενεργούνται.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός για το χρήστη, για τα μαθήματα  είναι ένας Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ακουστικά με μικρόφωνο ή ηχεία με μικρόφωνο.

            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ο διαδικτυακός ιστότοπος οφείλει να συντάξει μελέτες ή να διενεργήσει έρευνα ή να προβεί σε στατιστικές αναλύσεις προκειμένου να βοηθήσει το χρήστη στις ακαδημαϊκές τους σπουδές. Το μέλος είναι υποχρεωμένο να μην προβεί σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 σε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση των παρεχόμενων εκ μέρους του ιστότοπου υπηρεσιών.

Οι μελέτες και οι έρευνες που παρέχονται στο μέλος έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες και να παρουσιάζονται από το μέλος ως δικά του πονήματα. Η χρησιμοποίηση κατ’ αυτόν τον τρόπο των ανωτέρω μελετών και ερευνών συνιστά λογοκλοπή και είναι παράνομη.

Το κόστος για τις μελέτες, την έρευνα ή τις στατιστικές αναλύσεις ποικίλει ανάλογα με το είδος, την έκταση, την ημερομηνία παράδοσης και τη δυσκολία του κάθε θέματος και καθορίζεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του χρήστη με τον υπεύθυνο του διαδικτυακού ιστότοπου.

Μετά την παράδοση της μελέτης, της έρευνας ή της στατιστικής ανάλυσης στο χρήστη, ο χρήστης έχει περιθώριο 30 ημερών προκειμένου να ζητήσει διορθώσεις, επισημάνσεις ή συμπληρώσεις. Εάν αυτό το χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, η παροχή της υπηρεσίας θεωρείται ολοκληρωμένη και οι όποιες διορθώσεις ζητηθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό ιστότοπο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο διαδικτυακός ιστότοπος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, και την καταλληλόλητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού δεν συνιστούν άμεση ή έμμεση προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Οφείλετε να εξετάσετε τις πληροφορίες, να κρίνετε και να αποφασίσετε με δική σας βούληση.

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και έχουν σκοπό να βοηθήσουν – ενισχύσουν το Μέλος – Χρήστη κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών. Σε καμία περίπτωση οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον διαδικτυακό ιστότοπο δεν πρέπει να παρουσιάζονται από το χρήστη ως δικά του πονήματα. Το Μέλος- Χρήστης  αποδέχεται ρητά ότι οι υπηρεσίες που του παρέχονται δεν αποτελούν ολοκληρωμένες μελέτες που μπορούν να παρουσιαστούν ως τέτοιες και πάντα όταν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αναφέρονται ως πηγές και να καταγράφονται στη βιβλιογραφία.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία για τη λειτουργία του. Προβαίνει στις αναγκαίες αναβαθμίσεις. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δική σας ασφαλή πλοήγηση και την απουσία ιών καθώς χρησιμοποιείτε δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό για την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό ιστότοπο.

Ο Διαδικτυακός ιστότοπος δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράνομης και αθέμιτης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Μέλος – Χρήστη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κύρωση επιβληθεί στο Χρήστη από τη μη νόμιμη τήρηση των παρόντων όρων χρήσης. Ο Διαδικτυακός ιστότοπος δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράνομης και αθέμιτης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Χρήστη- Συνεργάτη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κύρωση επιβληθεί στο Χρήστη από τη μη νόμιμη τήρηση των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης – συνεργάτης οφείλει επίσης να σέβεται τους παρόντες όρους χρήσης και να συντάσσει τις υπηρεσίες που του ανατίθενται με βάσει πηγές, και βιβλιογραφία που κάθε φορά χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή η συνεργασία με το χρήστη – συνεργάτη ακυρώνεται αυτόματα και ο διαδικτυακός ιστότοπος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα. Ωστόσο δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η λειτουργία αυτή θα συνεχίσει χωρίς διακοπή ή κάποια σφάλματα και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη γι’αυτό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο διαδικτυακός ιστότοπος Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr) αποτελεί ιδιοκτησία της προαναφερθείσας ιδιοκτήτριας και των συνεργατών της, η οποία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με τα περιεχόμενα του διαδικτυακού ιστότοπου και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Η επωνυμία, το σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου και το λογισμικό αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του διαδικτυακού ιστότοπου και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος διατηρεί τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα για τις παραδόσεις και το υλικό των ιδιαίτερων μαθημάτων και γενικά για όλα τα έργα που δημιουργούνται για την παροχή των υπηρεσιών. Στο Χρήστη -Μέλος του διαδικτυακού ιστότοπου παραχωρείται άδεια χρήσης του προαναφερόμενου υλικού αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση και για υποστήριξη του σε ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται στο Μέλος το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων και υπηρεσιών που του παρέχονται προκειμένου να τα παρουσιάσει ως δικά του ή να τα χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η  εκτύπωση, αντιγραφή, αποθήκευση, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση του συνόλου ή μέρους του  περιεχομένου του διαδικτυακού ιστότοπου για προσωπική χρήση ή για εμπορική εκμετάλλευση εκτός αν υπάρχει έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας του διαδικτυακού ιστότοπου και ρητή αναφορά της πηγής προέλευσης του υλικού.

Απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας και αφορά στο περιεχόμενο του διαδικτυακού ιστότοπου και διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του διαδικτυακού ιστότοπου.

Όλα τα λοιπά σήματα, γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν εμφανίζονται στο διαδικτυακό ιστότοπο με την άδεια των ιδιοκτητών τους, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο διαδικτυακός ιστότοπος δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του, που θα έρθουν σε γνώση του βάσει αιτήσεων εγγραφής ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης

            ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Επισκέπτης – Χρήστης/ Μέλος/ Συνεργάτης του διαδικτυακού ιστοτόπου Αποφοίτηση.gr (apofoitisi.gr) ευθύνεται απέναντι στην ιδιοκτήτρια, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Ιστοτόπου, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών με παράνομο ή αθέμιτο τρόπο ή με τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο διαδικτυακός ιστότοπος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημία που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις επισκεπτών – χρηστών.

            ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Διαδικτυακός ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τα μέλη – χρήστες – συνεργάτες για τις νέες παρεχόμενες υπηρεσίες ή για τυχόν προσφορές για ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email)

 Το Μέλος – Χρήστης  Συνεργάτης αποδέχεται τη δυνατότητα του διαδικτυακού ιστότοπου  να τον ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέα υπηρεσίες και για προσφορές.

              ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης  καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.

 Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και ακυρώνεται χωρίς να επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης.

Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης, αποδέχεστε και το γεγονός ότι εφόσον προκύψουν διαφορές από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου, εφόσον δεν επιλυθούν εξωδικαστικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

21/7/2020